Neostore.lv lietošanas noteikumi

Pēdējās izmaiņas: 12.02.2015

Neostore SIA un/vai tās filiāles (turpmāk tekstā "Pārdevējs") nodrošina tīmekļa vietnes Neostore.lv (turpmāk tekstā "Neostore") funkcionēšanu un piedāvā preces un pakalpojumus. Lūdzam, izlasiet šos noteikumus uzmanīgi pirms izmantojiet Neostore sniegtos pakalpojumus. Izmantojot Neostore pakalpojumus, Jūs piekrītat šiem noteikumiem.

§ 1 Vispārīgie jautājumi

1.1. Noteikumi nosaka:

1.1.1. kārtību, kādā Neostore SIA un/vai tās filiāles (turpmāk tekstā "Pārdevējs") nodrošina tīmekļa vietnes Neostore.lv (turpmāk tekstā "Neostore") funkcionēšanu un piedāvā preces un pakalpojumus;

1.1.2. Pārdevēja un Pircēja tiesības un pienākumus, saistības, preču iegādes un apmaksas kārtību, piegādi, pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtību un sniedz vispārēju informāciju par Pārdevēja piedāvātajiem pakalpojumiem.

1.2. Noteikumos lietotie termini:

1.2.1. Pārdevējs – Neostore SIA un/vai tās filiāles, kas nodrošina tīmekļa vietnes Neostore.lv funkcionēšanu, piedāvā preces un sniedz pakalpojumus;

1.2.2. Neostore – tīmekļa vietne Neostore.lv;

1.2.3. Pircējs – juridiskā vai fiziskā persona, kura lieto tīmekļa vietni Neostore.lv;

1.2.4. Patērētājs - pircējs, kurš ir fiziska persona un kurš iegādājas Neostore preci vai pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību;

1.2.5. Noteikumi – šie noteikumi, kas nosaka preču iegādes kārtību un tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju vai Patērētāju.

1.3. Pircējs, izmantojot Neostore pakalpojumus, piekrīt šiem Noteikumiem

1.4. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, ja Pircējs nav iepazinies ar šiem Noteikumiem.

§ 2 Klienta informācija un datu aizsardzība

2.1.Pārdevējam iesniegtie Pircēja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Datu aizsardzības likumu. Dati tiek iesniegti trešajām personām tikai ar Pircēja piekrišanu vai likumdošanā paredzētajos gadījumos.

2.2. Izmantojot Neostore, Pircēja pienākums ir nodrošināt konfidencialitāti, konta pieejas datu (lietotāja vārda un paroles) saglabāšanu un ierobežot piekļuvi savam kontam citām personām mērā, kas atļauts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Pircējs saprot un piekrīt uzņemties atbildību par visām darbībām, kas notiek ar Pircēja kontu un/vai pieejas datiem. Pircējs apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka pieejas dati ir privāti saglabāti un glabāti droši.

2.3. Pircēja pienākums ir nekavējoties paziņot Pārdevējam, ja viņam ir bažas, ka trešā persona ir ieguvusi informāciju par pieejas datiem vai pieejas dati tiek izmantoti bez Pircēja atļaujas. Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, kas radušās, ja Pircēja pieteikšanās informācija ir nokļuvusi trešo personu rīcībā Pircēja vainas dēļ.

2.4. Pircējs ir atbildīgs par precīzas un pilnīgas informācijas ievadi Neostore sistēmā un tā pienākums ir laicīgi paziņot Pārdevējam par jebkurām izmaiņām attiecībā uz šo informāciju. Pircējam ir tiesības un iespējas pašam redzēt un mainīt informāciju un konta iestatījumus „Mans konts” sadaļā. Pārdevējs nav atbildīgspar sekām, kas radušas, Pircējam neprecīzi vai novēloti ievadot datus.

2.5. Pircējs nevar izmantot Neostore (i) lai pārtrauktu Neostore darbību vai ietekmēt piekļuvi jebkādā citā veidā, vai (ii) krāpnieciskos nolūkos, nelikumīgā darbībā vai saistītas noziegumos, vai (iii) radīt citus darbības traucējumus vai neērtības.

2.6. Pārdevējs patur tiesības apturēt pakalpojumu sniegšanu Pircējam, slēgt lietotāja kontus, noņemt vai mainīt jebkuru saturu (piem. komentāru), ja pārkāpts likums, šie lietošanas Noteikumi vai pārkāpti jebkuri citi likumi un/vai noteikumi.

2.7. Ja Pircējs ar savu darbību vai bezdarbību mēģina graut, bojāt vai traucēt Neostore darbību, Pārdevējs ir tiesīgs nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt pieeju mājaslapai un atteikt turpmāku apkalpošanu.

§ 3 Elektroniskā komunikācija

3.1. Izmantojot Pārdevēja sniegtos pakalpojumus, , Pircējs sazinās ar Pārdevēju elektroniski, nosūtot Pārdevējam elektroniskā pasta vēstuli (turpmāk tekstā – e-pastu) Pārdevējs sazinās ar Pircēju nosūtot e-pastu vai izvietojot informācijas paziņojumu Neostore sistemā. Saskaņā ar šiem Noteikumiem Pircējs piekrīt saņemt visu informāciju, publikācijas un citus paziņojumus (t.sk. par pasūtījuma dzīvesciklu) no Pārdevēja elektroniskā veidā, , ja vien likuma tiesiskās prasības neprasa atšķirīgu komunikācijas veidu.

§ 4 Autortiesības un datu bāzu tiesības

4.1 Viss Neostore saturs, ieskaitot tekstu, grafiku, logo, pogu ikonas, attēlus, audio-video klipus, digitālās lejupielādes un datu apkopošanu, pieder Pārdevējam vai trešajām personām, kas piegādā saturu un ir aizsargāts ar Latvijas republikas un starptautiskajiem autortiesību likumiem.

4.2. Bez Pārdevēja rakstiskas atļaujas Pircējam ir aizliegts kopēt vai izplatīt jebkuru Neostore satura daļu sistemātiski un/vai atkārtoti. It īpaši, Pircējs nedrīkst bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas iegūt datus, izmantot jebkuru robotu vai līdzīgas datu ekstrakcijas programmas, lai iegūtu jebkuru Neostore informāciju (neatkarīgi no tā, vai vienu vai vairākas reizes). Turklāt, bez rakstiskas piekrišanas Pircējs nedrīkst izveidot savu datu bāzi un/vai publicēt jebkuru Neostore informāciju (piem. Neostore cenas un preču aprakstus).

§ 5 Zīmoli un preču zīmes

5.1 Neostore logo un citu zīmola informāciju var izmantot tikai tādā veidā, lai neradītu neskaidrības klientiem par Neostore precēm un pakalpojumiem. Visi citi zīmoli un preču zīmes, kas nav Pārdevēja īpašums un parādās Neostore pieder to īpašniekiem.

§ 6 Pieejas tiesības licence

6.1. Pieejas tiesību licence (turmpmāk tekstā „Licence”) atļauj izmantot Neostore jebkādiem privātiem un nekomerciāliem nolūkiem, ievērojot lietošanas nosacījumus un pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Pircējam ir ierobežotas, neekskluzīvas, nenododamas un ar apakšlicenci nenododamas tiesības piekļūt un nekomerciāli izmantot Neostore bezmaksas un maksas pakalpojumus.

6.2. Šī Licence neietver tālākpārdošanas vai komerciālu Neostore vai jebkura tā satura daļas izmantošanu, preču aprakstu, cenas vai citas informācijas kolekciju un izmantošanu, lejupielādējot vai kopējot konta informāciju par labu citam tirgotājam vai izmantot datu ieguves robotus, vai līdzīgas datu savākšanas un ekstrakcijas programmas.

6.3. Neostore un tas piegādātāji, satura sniedzēji un citi autortiesību īpašnieki saglabā visas tiesības, kas nav skaidri piešķirtas šajos Noteikumos. Nevienu Neostore daļu vai pakalpojumu nekāda tā daļā, nedrīkst kopēt, pārdot un/vai izmantot komerciālos nolūkos bez Pārdevēja rakstiskas atļaujas.

6.4. Pircējs nedrīkst izmantot Neostore logo vai citu Neostore informāciju (ieskaitot attēlu, teksta, lapas izkārtojumu, vai formu) bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas. Pircējs nedrīkst izmantot jebkurus meta tagus vai kādu citu "slēpto tekstu", izmantojot Neostore vārdu bez Pārdevēja rakstiskas atļaujas.

6.5. Pircējs nedrīkst ļaunprātīgi izmantot Neostore un var izmantot Neostore tikai savu piešķirto tiesību ietvaros. Neostore piešķirtās pieejas tiesības beigsies, ja Pircējs nespēj izpildīt šos lietošanas Noteikumus.

§ 8 Atsauksmes, komentāri un cita komunikācija

8.1 Pircējs var publicēt komentārus, citu saturu, sūtīt paziņojumus un iesniegt ierosinājumus, idejas, komentārus, jautājumus vai citu informāciju, kamēr saturs nav nelikumīgs, neķītrs, aizvainojošs, draudošs, apmelojošs, pārkāpj iejaukšanas uz privātumu, vai citādi nelikumīgs vai pārkāpj trešo personu tiesības vai satur programmatūras vīrusu, politiskas kampaņas, reklāmas atbildi, masu sūtījumus, vai kādu no "spam" formas.

8.2. Pircējs nedrīkst izmantot viltotu e-pasta adresi, uzdoties par kādu citu personu vai organizāciju, vai kā citādi maldināt attiecībā uz izcelsmi. Pārdevējs patur tiesības izņemt vai mainīt saturu.

8.3. Padarot savu saturu pieejamu Neostore vietnē vai nosūtot citus datus, Pircējs piešķir Pārdevējam, ja vien nav noteikts citādi: (a) neekskluzīvu, bezatlīdzības un nenododamas tiesības izmantot, reproducēt, modificēt, adaptēt, publicēt, tulkot, sagatavot atvasinātus darbus, izplatīt un atskaņot šo saturu vispasaules jebkuriem līdzekļiem, un (b) tiesības izmantot nosaukumu vai vārdu, kuru Pircējs sniedza, saistība ar šo saturu.

8.4. Pircējs piekrīt, ka Pārdevējam tiek piešķirtas neatsaucamas tiesības rīkoties, to starp sniegt formālas dokumentu kopijas un ierakstus, ar Pircēja ievadītajiem datiem - saturu un materiāliem - Neostore sistēmā visā tā intelektuālo īpašuma tiesību aizsardzības laika posmā.

8.5. Pircējs garantē, ka viņam ir visas tiesības uz saturu, tajā skaitā turēt vai pārdot, tajā brīdī, kad saturs bija iesniegts: (i) saturs un materiāli ir bez kļūdām, un (ii) satura vai materiālu izmantošana, kuru Pircējs ir sniedzis, nav pārkāpj jebkādus noteikumus, Neostore politiku un nerada zaudējumus jebkurai personai vai uzņēmumam (ieskaitot, ja saturs vai materiāls nav apmelojošs).

§ 9 Intelektuālo īpašumu tiesību pretenzijas

9.1. Pārdevējs respektē trešo personu intelektuālās īpašuma tiesības. Ja Pircējs uzskata, ka Pircēja intelektuālā īpašuma tiesības ir izmantotas tādā veidā, kas dod iemeslu aizdomām par pārkāpumu, lūdzam, sazināties ar Pārdevēju , lai novērstu pārkāpumu.

§ 10 Līguma noslēgšana

10.1. Pasūtījums – ir Pircēja piedāvājums Pārdevējam noslēgt Pirkuma līgumu. Pasūtot caur Neostore, Pārdevējs nosūta Pircējam elektronisku apliecinājumu, ka pasūtījums ir saņemts (pasūtījuma apstiprinājums) ar Pircēja pasūtījuma datiem uz e-pastu. Šī apstiprinājuma mērķis nav akceptēt Pārdevēja piedāvājumu, bet vienkārši informēt, ka Pircēja pasūtījums ir saņemts.

10.2. Pirkuma līguma noslēgšanas brīdis ir Piegādes apstiprinājums. Ja Pircēja Pasūtījums tiks piegādāts vairāk nekā vienā iepakojumā, var gadīties, ka Pircējam par katru paku būs atsevišķs Piegādes apstiprinājums. Šajā gadījumā attiecībā uz katru Piegādes apstiprinājumu starp Pircēju un Pārdevēju tiks noslēgts atsevišķs Pirkuma līgums par attiecīgajā piegādes postenī piegādātājām precēm. Līguma izpildītājs ir Pārdevējs. Neatkarīgi no šo Noteikumu 11.punktā atrunātajiem gadījumiem par Pircējam piešķirtajām tiesībām anulēt savu pasūtījumu, Pircējam ir tiesības bez maksas atcelt savu Pasūtījumu pirms Piegādes apstiprinājuma saņēmšanas jebkurā brīdī.

10.3. Ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas normas, Pārdevējs saglabā ar Pircēju noslēgtos Pirkuma līgumus grāmatvedības kārtošanai nepieciešamajā apjomā. Līgumus, kuri tiek slēgti ar līzinga kompānijām, saglabā attiecīgās līzinga kompānijas.

§ 11 Pasūtījuma anulēšana, preces atgriešana un atteikuma tiesības

11.1. Pircējam ir tiesības anulēt savu pasūtījumu līdz preču piegādes brīdim, par to paziņojot Neostore (piemēram: telefoniski, e-pasts) norādot pasūtījuma numuru.

11.2. Izņemot šo noteikumu 11.4. punktā norādītos gadījumus, Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā no preču saņemšanas datuma un šajā gadījumā Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu", Patērētājam ir tiesības atgriezt saņemto preci un atcelt Pirkuma līgumu, nesniedzot nekādu pamatojumu , nosūtot iesniegumu ar vēstuli, fakssu vai e-pastu.

11.2.1 Patērētājs nosūta preci atpakaļ pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vai nodod to pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ.

11.3. Patērētājam ir tiesības apmainīt preci pret citām precēm 14 kalendāro dienu laikā, nosūtot aizpildītu atgriešanas formu uz Neostore e-pasta adresi, norādot pasūtījuma numuru, bankas konta numuru un adresi, kur atrodas preces, kuras Patērētājs vēlas apmainīt.

11.4. Preču atgriešana saskaņā ar 11.2. un 11.3. punktiem neattiecas uz datorspēlēm, datoru programmatūru un ķermeņa kopšanas un higiēnas produktiem, ja to iepakojums ir atvērts vai gadījumā ja preces lietošanas laikā preces cena tika samazināta.

11.5. Atgrieztajai precei ir jābūt tādā pašā komplektācijā, kādu to saņēma Patērētājs (ieskaitot visus iepakojumā esošos priekšmetus – kabeļus utt.). Ja prece ir iegādāta kampaņas laikā, kurā precei tika pievienota vēl kāda prece, Patērētājam ir jāatgriež viss komplekts (t.i., visas preces, kas tika piegādātas).

11.6. Ja atgrieztā prece ir bojāta un bojājums (i) nav Neostore radīti; (ii) radušies neatbilstošas izmantošanas rezultātā (ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.) , Pārdevējam pēc preces vērtības atmaksas ir tiesības veikt preces vērtības pārrēķinu un pieprasīt Patērētājam kompensēt starpību. Par to Pārdevējs informē Patērētāju rakstiskā veidā, nosūtot informāciju uz Patērētāja pasūtījumā norādīto e-pasta adresi. Gadījumā, ja Patērētājs nepiekrīt paziņojumā norādītajam preces vērtības samazinājumam, Pārdevējam ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, lai apstiprinātu preces vērtību. Izdevumi, kas saistīti ar eksperta pakalpojumiem, tiek dalīta uz pusēm starp Patērētājs un Pārdevēju, izņemot gadījumus, ja kādas puses nostāja izrādīsies nepamatota. Šajā gadījumā izdevumus, kas saistīti ar eksperta pakalpojumiem, segs tā puse, kuras nostāja bija acīmredzami nepamatota.

11.7. Atgriešanas gadījumā, preci jānosūta:

Neostore SIA, atgriešanās centrs
Asītes iela 4, Rīga, LV-1004

11.8. Noteikumu 11.1. punktā aprakstītajā pasūtījuma anulēšanas gadījumā vai 11.2. un 11.3. punktos aprakstītajā preču atgriešanas gadījumā, Patērētājam tiek atgriezta iemaksāta summa (tai skaitā piegādes izmaksas). Naudas summa tiek atgriezta uz Patērētāja norādīto bankas kontu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad pasūtījuma anulēšanas vai preces atgriešanas paziņojums ir saņemts Neostore ar nosacījumu, ka Patērētājs ir preci atgriezis tajā pašā laika periodā, izņemot gadījumus, kas aprakstīti Noteikumu 11.4., 11.5. un 11.6. punktos.

§ 12 Garantijas noteikumi, un preces neatbilstība līguma prasībām, preces atgriešana

12.1. Pārdēvējs garantē kvalitatīvu izstrādājuma funkcionēšanu garantijas termiņa laikā ar nosacījumu, ka tiek ievērota lietošanas instrukcija. Garantijas termiņu nosaka ražotājs (Patērētājam tiek nodrošināta garantija vismaz divi gadi no pirkuma brīža).

12.2. Preces bojājuma gadījumā garantijas termiņa laikā tiek veikts bezmaksas remonts vai izpildīta cita Pircēja likumīgā prasība.

12.3. Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos, ja ir konstatēti mehāniski bojājumi vai šķidrumu iekļūšanas pēdas, ja pircējs pats veicis remontu, vai tā labota neautorizētā servisa centrā, vai arī ir veikta nekvalificēta uzstādīšana, vai trūkumi ir radušies preces neatbilstošas izmantošanas rezultātā vai preces nolietošanos tās normālas lietošanas rezultātā. Garantijas saistības tiek anulēti arī, ja:

12.3.1. darbnīcai, kura pilnvarota veikt garantijas remontu, netiek iesniegts pirkuma apliecinošs dokuments un/vai garantijas talons vai šie dokumenti ir rediģēti, bojāti vai nav salasāmi.

12.3.2. Precei, kurai nepieciešams veikt remontu, iegādi apstiprinošs dokuments vai tajā esošie dati ir patvaļīgi mainīti;

12.3.3. preces sērijas numurs un modeļa numurs ir mainīts, noņemts, piestiprināts citā vietā vai nesalasāms;

12.3.4. preces dizains vai konfigurācija ir patvaļīgi mainīti neatkarīgi no tā, cik kvalitatīvi vai cik lielā apjomā izmaiņas ir veiktas, vai, ja preces remontu ir veikusi cita darbnīca, kuru nav pilnvarojis Pārdevējs;

12.3.5. preces bojājumi ir radušies tās nepareizas ekspluatācijas rezultātā, neievērojot rokasgrāmatas lietošanas pamācības aprakstu, vai tā ir neuzmanīgi uzglabāta, uzturēta, apkopta vai pārslogota.

12.4. Garantija netiek attiecināta uz izlietojamiem materiāliem, piederumu komplektu (aksesuāriem), barošanas elementiem un citām izstrādājuma detaļām, kam ir ierobežots resurss, ja šādu nomaiņu paredz konstrukcija un tā nav saistīta ar izstrādājuma izjaukšanu.

12.5. Lai saņemtu garantijas apkalpošanu, Pircējam jāgriežas ar pirkuma apliecinošu dokumentu un ražotāja garantijas talonu (ja tads ir paredzēts izstrādājumam) pie konkrētās preces servisa nodrošinātāja vai Neostore SIA birojā: Asītēs iela 4, Rīgā darba dienās no 9:00 līdz 18:00 preces neatbilstības novēršanai garantijas ietvaros.

12.6. Ja uz garantijas remontu nodotajam izstrādājumam nevar konstatēt bojājumu vai tiek atcelta garantijas apkalpošana, servisa centrs patur tiesības saņemt veiktā darba apmaksu no Pircēja.

12.7. Ja prece neatbilst prasībām vai bojājumu gadījumā, Pircējam ir tiesības pieprasīt preces remontu vai aizstāšanu ar līdzvertīgu, kas atbilst prasībām vai anulēt pasūtījumu un atgriezt prasībām neatbilstošo preci Pārdevējam.

12.8. Preces, kas neatbilst prasībām, atgriešanas gadījumā, tiks veikta summas atmaksa, ņemot verā preces lietošanas laiku un izlietojumu. Nauda tiks ieskaitīta uz Pircēja bankas kontu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad prece ir atgriezta Pārdevējam.

12.9. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks izskatītas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (PTAL) noteiktajām normām un atbilstoši reglamentējošajām Ministru kabineta noteikumu nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631).

12.10. Papildus garantijas piešķirtajām tiesībām Pircējam ir arī citas likumdošanā paredzētās tiesības.

12.11 Atgādinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

§ 13 Pretenziju iesniegšanas kārtība

13.1. Neostore iegādātajām precēm pretenziju iesniegšanas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no to iegādes brīža.

13.2. Pretenziju var iesniegt ar nosacījumu, ka prece ir izmantota tikai tai paredzētiem mērķiem un mājas apstākļos. Ja defekts ir radies ražotāja vainas dēļ, tiks segti visi izdevumi, kas saistīti ar materiāliem un remontu. Kompensēšanai netiek paredzēti bojājumi vai zaudējumi, ja tādi radušies ārējo apstākļu ietekmē (zibens, sprieguma svārstības, ventilācijas trūkums, baterijas šķidruma noplūde, ugunsgrēks, plūdi, dabīgais nodilums, utt.), ka arī izmantošanas rezultāta radušies bojājumi vai bojājumi uz preces atklātajām daļām (baterijas, statīvs, utt.)

13.3. Lai iesniegtu Pretenziju , ir jābūt saglabātam par preces iegādi apstiprinošam dokumenta oriģinālam.

13.4. Uz pretenzijas iesniegšanu neattiecas preces lietošanas pamācība, regulēšana, apkope, tīrīšana, preces komerciāla izskata atjaunošana vai tādu kļūmju likvidēšana, kuras radušās preces lietošanas pamācību neievērošanas gadījumā.

13.5. Pretenzijas iesniegšanas laiks tiek atcelts, ja Garantijas saistības ir anulētas 12.punktā minētajos gadījumos.

13.6. Tiesības iesniegt pretenziju par zaudējumu atlīdzību neattiecas uz bojājumiem, kas radušies preci transportējot pēc tās nodošanas Pircējam, preces nepareizas izmantošanas rezultātā, programmatūras nepareizas uzstādīšanas gadījumā vai gadījumos, kad prece tiek izmantota tai neparedzētiem mērķiem. Tāpat tiesības iesniegt pretenziju neattiecas uz preces detaļu nolietošanos preces regulāras izmantošanas gadījumā, piemēram, putekļu maisiņi, sukas, lampiņas, drošinātāji, manuāli darbināmas plastmasas detaļas (slēdži, utt.).

13.7. Ja pretenzijas prasībā minētā prece tiek pilnībā aizstāta ar līdzvertīgu vai tiek aizstāta tikai kāda konkrēta preces daļa, pretenzijas iesniegšanas termiņš turpinās, skaitot no preces iegādes datuma.

13.8. Lai iesniegtu pretenziju, Pircējam jāraksta uz e-pastu rma[a]neostore.lv.

13.9. Tiesības iesniegt pretenziju attiecas uz visām Latvijas Republikas teritorijā Pārdevēja pārdotajām precēm.

13.10. Papildus tiesībām iesniegt pretenziju Pircējam ir tiesības atsaukties uz jebkuriem citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem.

§ 14 Preču pieejamība, cena un informācijas precizitāte

14.1. Visas preču cenas Neostore mājaslapā ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.

14.2. Pārdevēja pienākums ir pārbaudīt cenas katru reizi, apstrādājot Pircēja pasūtījumu, pirms maksājuma saņemšanas vai Piegādes apstiprinājuma nosūtīšanas, lai novērstu gadījumus, kad Pārdevējs neapzināti ir norādījis kļūdainu Preces vai Pakalpojuma cenu.

14.3. Ja prece ir pasūtīta par nepareizu cenu un pareiza cena ir augstāka nekā cena Neostore piedāvājumā, Pārdevējs sazinās ar Pircēju, pirms Piegādes apstiprinājuma nosūtīšanas un jautā, vai Pircējs piekrīt iegādāties produktu par pareizu cenu vai vela atcelt Pasūtījumu.

14.4. Ja pareiza preces cena ir zemāka par norādītu cenu, Pārdevējs samazina pārdošanas cenu līdz pareizai cenai un nosūta preci Pircējam.

14.5. Pārdēvējs paturtiesības atteikties pārdot preci, ja ar to ir notikusi kāda no turpmāk aprakstītajām problēmām: neprecīzi ievadīta preces cena vai tehniska problēma sistēmā (piemēram, ja klēpjdators, kura cena ir LVL 7 000, tirdzniecībā parādās par LVL 70, kas acīmredzami ir kļūda. Līdz ar to Pārdevējs pieņem, ka Pircējs saprot, ka tā ir kļūda, un prece netiek pārdota par šādu cenu.)

14.6. Ņemot verā, ka preces vienmēr ir pieejamas ierobežotā daudzumā, preču cena un pieejamība var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Šajā gadījumā Pārdēvējam ir tiesības atteikties pārdot konkrēto preci un atmaksāt klientam veikto apmaksu uz bankas kontu 10 (desmit) darba dienu laikā.

14.7. Preces attēli ir izmantoti tikai ilustratīviem nolūkiem.

14.8.Preces informācija tiek regulāri pārbaudīta un atjaunota. Informācija var tikt atjaunota jebkurā brīdī, ka arī pēc Pircēja pēdējā apmeklējuma. Ja ražotāja datu karte nav aizpildīta korekti, Neostore interneta veikala preces aprakstos var būt neprecizitātes. Šādos gadījumos Neostore neuzņemas atbildību par preces datu pareizību.

§ 15 Pasūtījuma veikšanas kārtība

15.1.Pircējs var veikt pasūtījumu Neostore pasūtījumu sistēmā vai nosūtot informāciju uz e-pastu.

15.2. Pasūtījuma veikšana nenozīmē automātisku preces rezervēšanu. Pēc pasūtījuma saņemšanas, Pārdevēja pārstāvis pēc iespējas ātrāk sazinās ar Pircēju, lai apstiprinātu pasūtījumu un vienotos par piegādes detaļām.

15.3.Ja pasūtījuma piegādi nav iespējams izpildīt, Pārdevējam ir tiesības piedāvāt Pircējam izvēlēties līdzvērtīgu vai labāku preci. Ja Pircējs nevēlas saņemt līdzvērtīgu preci, Pasūtījums tiek anulēts, un, ja par to ir veikta samaksa, Pārdevējs atgriež naudu Pircējam uz kontu, no kura tika veikta samaksa par pasūtījumu.

§ 16 Preces apmaksa, īpašumtiesības

16.1. Klients var apmaksāt preces pirkuma cenu ar bankas pārskaitījumu uz Pārdēvēja bankas kontu (pēc rēķina saņēmšanas uz e-pastu) vai skaidrā naudā, saņēmot preci (skaidrā naudā apmaksu var veikt tikai tad, ja Pasūtījuma kopējā summa nepārsniedz 1200,- LVL vai arī pēc savstarpējas vienošanas).

16.2. Neostore patur tiesības atsevišķos gadījumos nepiedāvāt konkrētus maksājumu metodes vai pieprasīt obligātu avansa maksājumu.

16.3. Katra prece tiks nodota Pircējam tikai pēc pirkuma pilnīgas apmaksas Pārdēvējam.

16.4. Maksājumu var veikt tikai Pircējs, kam ir vairāk nekā 18 gadi.

16.5. Piegādes adrese, dzīvesvietas adrese un norēķinu adrese ir jābūt Latvijas robežās.

§ 17 Preču piegāde

17.1. Piegāde tiek veikta uz klienta norādīto piegādes adresi, ja vien nav citas vienošanās.

17.2. Neostore mājas lapā Pircējs var atrast informāciju par preču pieejamību (piemēram, preces informācijas lapā). Pārdevējs informē, ka visa informācija, kas attiecas uz pieejamību, piegādes izmaksām vai citu preces piegādes informāciju ir tikai provizoriski un aptuveni aprēķini. Tie negarantē, ka piegāde tiks veikta tieši norādīta tērmiņā. Ja vien Neostore apstrādes laikā radušās, ka pasūtīta prece nav pieejama, Pircējam tiks nosūtīta papildus informācija uz e-pastu. Šis noteikums nekādā veidā neierobežo Pircēja likumīskās tiesības.

17.3. Piegāde tiek veikta līdz mājas durvim, ja nav īpaši atrunāti piegādes nosācijumi.

17.4. Ja piegāde Pircējam nav iespējama Pircēja vainas dēļ, un Pircējs nav savlaicīgi paziņojis par neiespējamību pieņemt preci, Pircējs sedz preces piegādes izmaksas.

17.5. Preces piegādi Pircējam veic uzņēmums, kas nodrošina kurjerpasta pakalpojumus vai Pārdevēja darbinieks (turpmāk tekstā „Kurjers”). Šajā gadījumā preces cenai tiek pievienoti piegādes izdevumi saskaņā ar cenrādi Neostore mājaslapā.

17.6. Pēc līguma stāšanās spēkā saskaņā ar Noteikumu 10.2. punktu, preces tiek piegādātas Pircējam iepriekš saskaņojot laiku elektroniski vai pa telefonu, ko Pircējs norādījis, veicot pasūtījumu.

17.7. Kurjers piegāda Pasūtījumu iepriekš norunātajā piegādes termiņā.

17.8. Gadījumā, ja Pircēja pasūtītās preces nav pieejamas noliktavā un tās ir speciāli jāpasūta, un, ja šajā sakarā preču piegāde aprakstā noteiktajā piegādes termiņā nav iespējama, ka arī citos gadījumos, kad preču savlaicīga piegāde nav iespējama, un gadījumos, par kuriem Pārdevējs nevar uzņemties atbildību, Pārdevējs informē par to Pircēju pa tālruni vai e-pastu, ko Pircējs norādījis, veicot pasūtījumu, 2 darba dienu laikā no brīža, kad Pirkuma līgums stājies spēkā saskaņā ar Noteikumu 10.2. punktu, ka arī informējam Pircēju par preces piegādes laiku. Gadījumā, ja Pircējs ir zaudējis interesi iegādāties preci tās piegādes termiņa dēļ, Pircējam ir tiesības anulēt Pasūtījumu un Pircēja iemaksātā summa (ieskaitot transporta izmaksas) tiks atgriezta Pircējam.

17.9. Kad Pircēja pasūtītās preces tiks nodotas Kurjeram, Kurjers sazinās ar Pircēju pastavīgi, lai precizētu preču piegādes detaļas.

17.10. Kurjers piegādās preces uz adresi, ko Pircējs norādījis pasūtījumā. Piegādes adreses vēlāka maiņa nav iespējama.

17.11. Pircēja pienākums ir sekot kontaktinformācijas pareizībai, veicot pasūtījumu, lai izvairītos no kavējumiem un pārpratumiem, piegādājot preces. Pārdevējs un Kurjers nav atbildīgi par kavējumiem un pārpratumiem, piegādājot preces, kas radušies datu neprecizitātes gadījumā, veicot pasūtījumu.

17.12. Kurjers piegādā preces Pircējam kopā ar ar aprakstiem latviešu valodā un nepieciešamiem pārdošanas dokumentiem (pavadzīmes). Pirms parakstīt pavadzīmi par preču saņemšanu, Pircēja pienākums ir pārbaudīt preču iepakojumu un tā ārējo bojājumu gadījumā, to norādīt pavadzīmē. Bojāta iepakojuma gadījumā, Pircēja pienākums ir informēt Pārdevēju, nosūtot informāciju uz e-pastu. Prece, kuras iepakojums ir bojāts Kurjera vai Pārdevēja vainas dēļ, tiks aizvietota.

§ 18 Mūsu atbildība

18.1. Pārdevējs cenšas, lai Neostore pakalpojumi ir vienmēr pieejami bez pārtraukumiem un kļūdām. Ņemot verā interneta raksturu, to nav iespējams garantēt. Pircēja piekļuve Neostore var tikt apturēta vai ierobežota, remonta, uzturēšanas vai jaunu iekārtu un pakalpojumu ieviešanas dēļ. Pārdevējs cenšas samazināt katra no šīm pagaidu apturēšanas vai ierobežošanas gadījuma biežumu un ilgumu.

18.2. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Neostore darbības traucējuma dēļ.

§ 19 Piemērojamās tiesības

19.1. Papildus šiem Noteikumiem pirkumu veikšanu Neostore interneta veikalā regulē Latvijas Republikā spēkā esošie likumi.

19.2. Ņemot verā, ka Neostore piedāvātās preces pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, šādā gadījumā, pircējam veicot pasūtījumu, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts Distances līgums.

19.3. Domstarpības starp Pircēju un Pārdevēju tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, pusēm ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības padomē vai Rīgas apgabala tiesā.

§ 20 Izmaiņas pakalpojumos un noteikumi grozījumi

20.1. Pārdevējs patur tiesības šos Noteikumus mainīt vai papildināt bez iepriekšēja brīdinājuma. Izmaiņas tiek paziņotas Neostore mājaslapā un tās stājas spēkā no to publicēšanas brīža. Ja pasūtījums tika veikts pirms grozījumi noteikumos stājās spēkā, tiek piemēroti tie noteikumi, kas bija spēkā pāsūtījuma veikšanas brīdī, izņemot gadījumus, kad likumdošana vai šie noteikumi neparedz savādāk.

20.2 Ja viens no Noteikumu nosacījumiem ir uzskatāms par spēkā neesošu vai jebkāda iemesla dēļ neizpildāms, šis nosacījums tiek uzskatīts par atdalāmu un tas neietekmē derīguma termiņu un visu atlikušo noteikumu izpildāmību.

§ 21 Pircēja vecuma ierobežojumi

Pārdevējs nepiedāva preces pārdošanai nepilngadīgajiem. Pārdevēja preces un pakalpojumus bērniem var iegādāties tikai pieaugušie. Ja Pircējs ir jaunāks par 18 gadiem, viņš var izmantot Neostore tikai ar vecāku aizbildni.

§ 22 Mūsu kontaktinformācija

Neostore SIA
Asītes iela 4, Rīga, LV-1004
Reģ. Nr. 40103170312
PVN reģ. Nr. LV40103170312

Labrīt, Viesi!

Lūdzu ievadiet reģistrācijas datus vai reģistrējieties.

Iepirkumu grozs

Klientu serviss